DRUGA JAVNA RASPRAVA O PREDLOŽENOM SADRŽAJU LOKALNE STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA (LSRR)

DRUGA JAVNA RASPRAVA O PREDLOŽENOM SADRŽAJU LOKALNE STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA (LSRR)

  • Post author:
  • Post category:LSRR

         Dana 25.6.2020. u prostorijama Ekološkog centra „Radulovački“ u Sremskim Karlovcima je organizovana druga javna rasprava na temu predloga Lokalne strategije ruralnog razvoja (u daljem tekstu: LSRR) na teritoriji Sremski Karlovci-Kovilj u sklopu procesa izrade LSRR poverenog Partnerstvu za ruralni razvoj „Sremski Karlovci-Kovilj“ (u daljem tekstu: Partnerstvo K-2) od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na drugoj javnoj raspravi aktivno učešće je uzelo 32 građana iz Sremskih Karlovaca i Kovilja. Predsedavajući javne rasprave je bio Rajko Marinković, predsednik Partnerstva K-2,
Nakon uvodnog izlaganja predsedavajućeg, usledila je prezentacija Dejana Gluvačevića , koordinatora, tokom koje je sumiran tok celokupne realizacije procesa izrade LSRR. Predstavnici sektorskih radnih grupa u 5 sektorskih oblasti su prezentovali rezultate rada iz sprovedenog procesa, a nakon njihove prezentacije, u okviru svake sektorske oblasti usledila je diskusija na kojoj su prisutni građani mogli da iznesu primedbe i sugestije za korekciju sadržaja pojedinih predloženih rešenja.
Tokom rada na javnoj raspravi nije bilo većih neslaganja, ali je usledila živa diskusija i javna rasprava je rezultirala sa konsenzusom postignutim oko 1 konkretnog predloga za izmenu predloženog sadržaja budućeg dokumenta LSRR:

       1) U sektorskoj oblasti „Kvalitet života“. U oblasti ekologije, povedena je diskusija u vezi potrebe osnivanja nove institucije za edukaciju edukatora. Diskusija se odnosila na prcenu da li je potrebno formirati novu instituciju ili je moguće koristiti postojeće institucije u ovoj oblasti. Usaglašeno je da je racionalnije da se koriste postojeće institucije, koje bi umrežavanjem i udruživanjem svojih kapaciteta stvorile zajednički kapacitet, koji bi bio adekvatan za realizaciju ove funkcije. Pored ovoga, sagledana je potrerba kontinuirane kontrole vode u Koviljsko-Petrovaradinskom ritu zbog osetljivosti njegovog ekosistema i predloženo je da se formiraju merna mesta sa senzorima za automatsko praćenje i prikupljanje podataka o kvalitetu ritsk vode, kao i da bi predložena mrežna institucija trebalo da pokrije i ovu funkciju kao element razvoja ekološke svesti i odgovornosti prema prirodnom nasleđu ove teritorije. U tom smislu je od strane prisutnih prihvaćeno da se u predloženi sadržaj budućeg dokumenta LSRR unese sledeća formulacija:

 CILj: Povećanje kvaliteta stručnog kadra

 MERA:    Osnivanje centra za obrazovanje i istraživanja u oblasti ekologije, umrežavanjem postojećih                             institucija                                        

PREDLOG PROJEKTA: 

                 – Razvoj naprednog programa obrazovanja za predavače (edukatore) u oblasti ekologije

                – Izrada programa za praćenje kvaliteta vode u Koviljsko-Petrovaradinskom ritu

                – Formiranje mreže mernih mesta za automatsko kontinuirano merenje i praćenje kvaliteta vode u                    Koviljsko-Petrovaradinskom ritu